Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

O zakładzie

Zakład zajmuje się: 

w zakresie gospodarki odpadami:

w zakresie gospodarki mieszkaniowej:

w zakresie gospodarki wodnej:

w zakresie gospodarki komunalnej:

Sposoby załatwiania spraw w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubrzy:

 1. Osoba, która chce korzystać z wodociągu wiejskiego występuje do Zakładu z wnioskiem o wydanie warunków przyłącza wodociągowego i po ich otrzymaniu wykonuje na własny koszt przyłącz do sieci rozdzielczej. Po wykonaniu przyłącza następuje jego odbiór przez pracownika Zakładu.
 2. Wpłaty za usługi świadczone przez Zakład przyjmowane są w kasie, która mieści się w siedzibie Zakładu. Wpłaty za wodę i lokale mieszkalne mieszkańcy poszczególnych wsi mogą dokonywać również u swoich sołtysów, którzy następnie rozliczają się z kasą Zakładu. Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 15:00. Wpłaty u sołtysów dokonywać można dnia 14 i 15 każdego miesiąca.
 3. Odpady komunalne gromadzone są przez mieszkańców w pojemnikach indywidualnych 120l, których wywóz na wysypisko międzygminne następuje zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 4. Odpady podlegające selektywnej zbiórce tj. szkło, oraz plastik gromadzone są w workach na ten cel przeznaczonych a ich odbiór następuje zgodnie z ustalonym harmonogramem.
 5. Zakład przyjmuje podania dotyczące przydziału wolnych lokali mieszkalnych i po zbadaniu dotychczasowych warunków mieszkalnych przedstawia je do rozpatrzenia Społecznej Komisji Mieszkaniowej w Lubrzy. Na podstawie jej opinii Wójt gminy w Lubrzy przydziela wolny lokal mieszkalny.
 6. Zakład przyjmuje wnioski od mieszkańców lokali komunalnych dotyczące remontów i usprawnień i dokonuje napraw w ramach posiadanych środków finansowych.
 7. Zakład przyjmuje wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych, analizuje je i wydaje decyzje, które akceptowane są przez Wójta Gminy.
Wersja XML